Eνέργειες σε περίπτωση ατυχήματος

Ελέγξτε την κατάσταση της υγεία σας και των επιβαινόντων, μείνετε ψύχραιμοι και ήρεμοι. Αυτό που προέχει είναι να γίνει η σωστή καταγραφή του ατυχήματος. Καλέσετε άμεσα στο τηλέφωνο την φροντίδα ατυχήματος και την τροχαία και δηλώσετε τον ακριβή τόπο του ατυχήματος. Μη μετακινήσετε τα οχήματά, εκτός αν εμποδίζετε την κυκλοφορία. Σε περίπτωση μετακίνησης προβείτε σε φωτογράφηση του τόπου και των οχημάτων. Ερχόμενη η φροντίδα ατυχήματος (δηλαδή ο συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρίας) φωτογραφίζει το μέρος και τα οχήματα, συμπληρώνει για εσάς τα απαιτούμενα έγγραφα (δήλωση ατυχήματος, δήλωση φιλικού διακανονισμού), ελέγχετε και υπογράφεται αντιστοίχως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να μετακινηθεί το όχημα και διαθέτετε κάλυψης της ρυμούλκησης, κάντε χρήση αυτής.

Tί είναι η φροντίδα ατυχήματος

Eίναι μία προαιρετική κάλυψη και σας παρέχει υπηρεσίες σε περίπτωση ατυχήματος. Συγκεκριμένα μόλις καλέσετε τη φροντίδα ατυχήματος, καταφθάνει ο αρμόδιος συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρίας, που σκοπό έχει να καταγράψει το ατύχημα με ακρίβεια. Φωτογραφίζει τον τόπο και τα οχήματα, κάνει σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, καλεί ασθενοφόρο αν χρειαστεί και συμπληρώνει τα έγραφα του ατυχήματος. Έπειτα αποστέλλει όλα τα έγγραφα στην ασφαλιστική εταιρία σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του παθόντα. Συμβουλή : σε περίπτωση που δεν καταφθάσει η φροντίδα ατυχήματος, ενημερώστε άμεσα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Τι είναι η ρυμούλκηση οχήματος

Είναι μία προαιρετική κάλυψη και σας παρέχει υπηρεσίες αν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Τότε με εντολή σας, έρχεται ειδικό όχημα να ρυμουλκήσει το όχημα σας και να το μεταφέρει στο πλησιέστερο συνεργείο. Μπορεί να σας το μεταφέρει και στην κατοικία σας (όταν το συμβάν είναι σε άλλο Νομό) αλλά πρέπει να αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης.

Τι είναι η αστική ευθύνη προς τρίτους

Είναι η υποχρέωση ασφάλισης βάσει του ασφαλιστικού Νόμου σύμφωνα με τον οποίο κάθε μηχανοκίνητο όχημα υποχρεούται να φέρει την ελάχιστη προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη του ιδιοκτήτη ή και του οδηγού για τυχόν ατύχημα έναντι τρίτων που θα προκληθεί κατά την κίνησή του.

Τι είναι η νομική προστασία

Είναι μία προαιρετική κάλυψη και σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε περίπτωση που διεκδικείτε νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης από ατύχημα, αναλαμβάνοντας το κόστος της νομικής κάλυψης η ασφαλιστική που συνεργάζεστε, μέχρι το ανώτατο ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η κάλυψη της αφορά τον ασφαλισμένο και όχι τρίτους όπως συμβαίνει στην αστική ευθύνη προς τρίτους.

Τι είναι η οδική βοήθεια

Είναι μία προαιρετική κάλυψη η οποία σας παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς του οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησης του από βλάβη ή ατύχημα (ανάλογα με την εταιρία). Κατά τη τηλεφωνική κλήση της ο ασφαλισμένος αποφασίζει που θα μεταφερθεί το όχημα, στο κοντινότερο συνεργείο της περιοχής ακινητοποίησης ή στο Νομό – Πόλη της κατοικίας του (σε περίπτωση ακινητοποίησης εκτός Νομού). Πρέπει να γνωρίζετε τί ακριβώς παροχές συμπεριλαμβάνει διότι διαφέρουν από εταιρία σ’ εταιρία, όπως : γεωγραφικά όρια, παροχή τυχόν επιτόπιων επισκευών, ημέρα εκκίνησης της κάλυψης, τύποι οχημάτων, ποσά δαπάνης διαμονής, ξενοδοχείου, νοσηλείας κ.λ.π.

Τι είναι η ταξιδιωτική βοήθεια

Είναι   κάλυψη που συνήθως παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη της οδικής βοήθειας. Ενδεικτικές παροχές : μεταφορά ή επιστροφή συνεπιβατών, παράταση διαμονής λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, επίσκεψη ενός συγγενούς προσώπου στον τόπο νοσηλείας, επαναπατρισμός ή υγειονομική μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας προς μία καταλληλότερη νοσηλευτική μονάδα, έξοδα Νοσηλείας λόγω τραυματισμού ή ασθενείας του ασφαλισμένου στο εξωτερικό, επαναπατρισμό σωρού, κ.λ.π.

Τι ισχύει για τα ανασφάλιστα οχήματα

Σύμφωνα με το Ν. 4143/2013 η Νομοθεσία για τα ανασφάλιστα είναι : Το π.δ. 237/1986 (Α’110) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.» 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις : α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Τι είναι η πράσινη κάρτα

Είναι έγγραφο – πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης που εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρία που είστε ασφαλισμένοι και στην ουσία πιστοποιεί και εγγυάται την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης του οχήματος σας στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας.. Το Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων, γνωστό και ως Σύστημα Πρασίνων Καρτών τέθηκε σε εφαρμογή το 1949, προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τις διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη και να βοηθήσει στην αποζημίωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Το Σύστημα αυτό βασίζεται στην υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και ο στόχος του είναι: Να διευκολύνει την μετακίνηση των οχημάτων εκτός των συνόρων τους με τη χρήση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης –  Πράσινη Κάρτα ή  αλλιώς Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης. Να εγγυάται ότι τα θύματα από τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από οχήματα προερχόμενα από τις χώρες που μετέχουν στο σύστημα Πρασίνων Καρτών δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την αποζημίωση τους λόγω του ότι το υπαίτιο όχημα προέρχεται απο το εξωτερικό. Σε κάθε χώρα μέλος του Συστήματος ιδρύθηκε ένας Οργανισμός με το όνομα Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης με σκοπό: Να είναι υπεύθυνο για την έκδοση των Πιστοποιητικών Διεθνούς Ασφάλισης / Πράσινες Κάρτες και να τις χορηγεί στις ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες είναι μέλη του Γραφείου αυτού. Να χειρίζεται και να διακανονίζει ζημίες οι οποίες προκαλούνται στη χώρα του από αλλοδαπά οχήματα τα οποία είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη προς τρίτους ή θεωρούνται κατά τεκμήριο ασφαλισμένα, επειδή ανήκουν σε χώρα που έχει υπογράψει το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας μεταξύ των Γραφείων. Σήμερα στο Σύστημα αυτό συμμετέχουν 45 χώρες με τα αντίστοιχα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, τα οποία έχουν υπογράψει μεταξύ τους  Διεθνείς Συμβάσεις που  ρυθμίζουν την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος. Η Ενοποιημένη Συμφωνία (Internal Regulations, Règlement Général) είναι η τελευταία σύμβαση που τέθηκε σε εφαρμογή την 1/7/2003, αντικαθιστώντας όλες τις παλαιότερες συμβάσεις, τη Σύμβαση Ενιαίου Τύπου (Uniform Agreement) και την Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως (Multilateral Guarantee Agreement). Το Σύστημα συντονίζει  ένα ανώτατο μη κυβερνητικό όργανο αναγνωρισμένο από τον Ο.Η.Ε. και τις οδηγίες της Ε.Ε., το Συμβούλιο των Γραφείων (Council of Bureaux).

Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα με όχημα με ξένες Πινακίδες

Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα. Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του. Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου, Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο  του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος. Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες. Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους –μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ . Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πατώντας: Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών. Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.

Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στο Εξωτερικό

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνους Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα. Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα. Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας  χτύπησε και να ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός Αποζημίωσης), στην περίπτωση που  η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.Οι αντιπρόσωποι ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. Για να τους δείτε πατήστε εδώ: http://www.hic.gr/hic/GR/Search_Repr.aspx