steps

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ INSURO.GR

 1. Το γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα με επικεφαλής τον ίδιο έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εδρεύει στη Νάουσα Ημαθίας και η διεύθυνση του γραφείου είναι στην Οδό ΑΛΕΞ. ΧΩΝΟΥ 10, τ.κ. 59200. Ο Γρηγόρης Νούκος έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ημαθίας με αριθμό 13838 με αριθμό Μητρώου 1038 ως ασφαλιστικός σύμβουλος και συντονιστής ασφαλειών.
 2. Το γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο insuro.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστικό πρόγραμμα της επιλογής τους εκ των προτεινόμενων προγραμμάτων των συνεργαζομένων εταιριών του γραφείου του. Η χρήση του insurο.grδιέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του insurο.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
 3. Στον ιστότοπο insuro.grπαρουσιάζονται τα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τις οποίες ο ίδιος συνεργάζεται. Η αναζήτηση και παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα του insuro.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.
 4. Ο Γρηγόρης Νούκος προβάλλει ασφαλιστικά προϊόντα από συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Να σημειωθεί, δε, ότι οι προσφορές θα είναι πάντα σύμφωνες με το ισχύον τιμολόγιο της εταιρίας.
 5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει το insuro.gr, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται κατόπιν επικοινωνίας του με τον ίδιο ή εναλλακτικά με την χρήση της online ασφάλισης που παρέχεται από το site που ιδίου στο www.noukos.gr.
 6. Ο Χρήστης καταβάλει το αντίτιμο στο γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ή διατραπεζικά κατόπιν συνεννόησης για το ασφαλιστικό προϊόν που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας insuro.gr.
 7. Οι Χρήστες της υπηρεσίας insuro.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@insuro.gr

 

Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης από τον Χρήστη γίνεται μέσω του συστήματος της insuro.gr. ή και κατόπιν επικοινωνίας του Χρήστη με τον Γρηγόριο Νούκο και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική εταιρία.
 2. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως αφενός σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει και αφετέρου σχετικά με την ασφαλιστική εταιρία της οποίας το προϊόν πωλείται από τον Γρηγόριο Νούκο Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης, δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997.

Γ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Σε περίπτωση μη παραλαβής ή και μη πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Χρήστη, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Ασφαλιστικού Νόμου.

Δ. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στο γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ που διαχειρίζεται την «insuro.gr» αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@insuro.gr
 2. 2. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση επί των τυχόν ερωτήσεών του αναφορικά με την ασφαλιστική σύμβαση που θα καταρτισθεί από το γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ το συντομότερο δυνατόν.
 3. Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας- ασφαλισμένου και του γραφείου ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ως υπευθύνου της «insuro.gr»

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το insurο.gr δεν τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της που συνήψαν σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης

ΣΤ. ΓΛΩΣΣΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με τον ιστότοπο insuro.gr οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Οι σχέσεις μεταξύ του γραφείου ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ και Χρηστών διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.
 3. Αρμόδια Δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του ιστότοπου insuro.gr ορίζονται αποκλειστικά το Ειρηνοδικείο Νάουσας και το Πρωτοδικείο Βέροιας του Νομού Ημαθίας.
 4. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί αντίθετος προ το Νόμο και κατά συνέπεια άκυρος ή ακυρώσιμος παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.